Khách hàng
25-01-2011

Hạng mục lớp phòng nước mặt cầu:
 • Tổng công ty công trình giao thông Cienco 1
 • Tổng công ty công trình giao thông Cienco 4
 • Tổng công ty công trình giao thông Cienco 5
 • Tổng công ty công trình giao thông Cienco 6
 • Tổng công ty công trình giao thông Cienco 8
 • Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long
 • Các Công ty Công trình giao thông
 • Các Công ty Xây dựng cầu đường
 • Các Công ty xây dựng công trình thủy lợi
Hạng mục chống thấm dân dụng, công nghiệp:
 • Các nhà thầu thi công dận dụng
 • Các nhà thầu thi công công nghiệp
Nguồn: TAM VIỆT